voorwaarden

Artikel 1   Algemeen

Verhuurder : ConTent Partyverhuur, gevestigd te (4341 NB) te Arnemuiden aan de Dorpsstraat 5

Huurder : iedere (potentiële) wederpartij van Verhuurder;
Overeenkomst :  de schriftelijke bevestiging door Verhuurder van een bestelling, dan wel de aanvaarding door Huurder van de niet herroepen offerte van de Verhuurder, dan wel bij gebreke daarvan de factuur.

Artikel 2   Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, bestelling of aanbieding van Verhuurder en op iedere Overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder, behoudens en voor zover door Verhuurder schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken, met uitsluiting van door Huurder gehanteerde algemene voorwaarden.

Artikel 3   Offerte

De door Verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald. Verhuurder is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van deze offerte door Huurder. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand.

Artikel 4   Huurprijs

4.1 Tenten & accessoires:
Alle door Verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, inclusief BTW, exclusief transport, verzekering en overige kosten in welke vorm dan ook. De prijs wordt berekend per stuk gehuurd goed en geldt voor de tevoren overeengekomen huurperiode.

4.2  Bezorging
Voor het bezorgen en afhalen van huurmaterialen worden transportkosten in rekening gebracht, welke zijn vastgesteld door Verhuurder.

Artikel 5   Betaling, verzuim en annulering

5.1 Betaling
Betaling en borg dient contant te geschieden op de dag van het ter beschikking stellen van de huurmaterialen, tenzij anders is overeengekomen met Verhuurder. Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd, niet of te laat afleveren van de gehuurde materialen, dient contant te geschieden bij het retourneren van de gehuurde materialen.

5.2 Het overeengekomen factuurbedrag per bank betalen is mogelijk. In dat geval dient de betaling plaats te vinden voor leverdatum.

5.3 Verzuim

Na het verstrijken van de betalingstermijn is Huurder van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van Verhuurder op Huurder onmiddellijk opeisbaar en heeft Verhuurder het recht de uitvoering van Overeenkomsten op te schorten, totdat Huurder aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan. In geval van overlijden, het voornemen tot aanvraag of aangifte van faillissement, surseance van betaling of het voornemen tot een onderhandse schuldsanering of liquidatie van de (onderneming van) Huurder zijn de verplichtingen van Huurder onmiddellijk opeisbaar.

5.4 Zodra Huurder in verzuim is, is hij een rente verschuldigd van 1,5% per maand, of een gedeelte daarvan. Alle kosten van Verhuurder ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening van Huurder. In dat geval is de Huurder een vergoeding verschuldigd van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van EUR 100. Indien Verhuurder aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor rekening van Huurder.

5.5 Door Huurder gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, vervolgens van de opeisbare facturen. Alle betalingen door Huurder dienen te geschieden zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening.

5.7 Annulering 

Indien Huurder 15 dagen of langer voor de dag van ter beschikkingstelling van de gehuurde materialen annuleert, bedragen de annuleringskosten 30% van de huurprijs welke was overeengekomen. Annuleert Huurder tussen 15 en 10 dagen bedragen de annuleringskosten 40%, bij 9 dagen of korter bedragen de annuleringskosten 75%. Bij annulering op de dag van ter beschikkingstelling zelf, blijft de gehele huurprijs verschuldigd.

 

Artikel 6   Uitvoering

6.1 Bij uitvoering van de Overeenkomst is Verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de Overeenkomst oplevert.

6.2 Indien Huurder de huurmaterialen zelf afhaalt, kan dit alleen op de overeengekomen dag, op de overeengekomen tijd. Het retourneren van de huurmaterialen moet gebeuren op de overeengekomen dag en op de overeengekomen tijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Indien Huurder de tent(en) door Verhuurder laat opzetten/afbreken, dient Huurder te zorgen voor minimaal 1 persoon/2 personen extra (in overleg), die Verhuurder met opzetten/afbreken helpt.

6.3 De huurmaterialen dienen schoon en in dezelfde conditie verkerend afgeleverd te worden. Indien de goederen niet compleet, niet schoon of vettig, dan wel in dezelfde staat worden geretourneerd, worden de (schoonmaak)kosten hiervan in rekening gebracht bij Huurder. 

6.4 Huurder dient het gehuurde zorgvuldig te gebruiken en alleen voor de doeleinden waarvoor het bestemd is

6.5 Onder de plaats van bestemming wordt verstaan, de plaats waar de terbeschikkingstelling dient te gebeuren. Deze plaats moet direct bereikbaar zijn voor vervoer van Verhuurder, dan wel een laad- of lospunt op maximaal 10 meter afstand. Voor de terbeschikkingstelling op een andere plaats dan de werkplek wordt een toeslag in rekening gebracht.

6.6 Indien voor plaatsing van het gehuurde toestemming van een derde nodig is draagt Huurder tijdig zorg voor de verkrijging van de toestemming. Van de toestemming doet hij schriftelijk aan Verhuurder blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming(en) komt geheel voor risico van Huurder. Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde van welke aard ook, komen geheel voor rekening van Huurder, ook indien door Verhuurder voldaan.

6.7 Huurder bepaalt de plaats, waar het gehuurde wordt opgericht. Hij onderzoekt of en staat ervoor in dat het gehuurde op de plaats van oprichting veilig en zonder schade aan andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht. Hij licht Verhuurder in over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond. Het terrein waarop het gehuurde dient te worden geplaatst, dient horizontaal en geëgaliseerd te zijn. Verhuurder kan van Huurder verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door Huurder aangewezen locatie hem ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico voor schade voorkomt. Op het niet gebruik maken door Verhuurder van deze bevoegdheid kan Huurder zich niet jegens Verhuurder beroepen. Huurder staat ervoor in dat op de dag, die voor het afleveren en/of monteren van het gehuurde door Verhuurder is overeengekomen, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed te berijden is. Voorzieningen die hieromtrent nodig zijn, worden door Huurder getroffen en komen geheel voor zijn rekening.

6.8 Huurder dient Verhuurder tijdig te attenderen op aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond. Bij gebreke hiervan zal Verhuurder nimmer aansprakelijk zijn voor bij plaatsen of verwijderen van de huurmaterialen aangebrachte schade aan kabels, leidingen, buizen en andere werken op of in de grond. Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van gehuurde tenten aan de werkplek zijn voor rekening van Huurder.

6.9 Op- en afbouwtijden dienen plaats te vinden tijdens werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 07.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders is overeengekomen met Verhuurder.

6.10 Dient, in opdracht van Huurder, uitvoering van de Overeenkomst op werkdagen buiten de in 6.9 genoemde tijden of op zon- en feestdagen te geschieden, wordt er een door Verhuurder te bepalen toeslag berekend.

Artikel 7   Verzekering

7.1 De tenten en accessoires zijn tijdens bezit van Huurder niet verzekerd. Huurder dient hiervoor zelf zorg te dragen. Bij onduidelijkheid dient Huurder hieromtrent contact op te nemen met zijn verzekeringsmaatschappij.

Artikel 8   Aansprakelijkheid

8.1 Huurder is aansprakelijk voor het huurmateriaal gedurende de gehele huurperiode, welke is overeengekomen met Verhuurder. Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen is Huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, diefstal, brand- en/of stormschade, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan Verhuurder te vergoeden. De schade wordt bij terugkomst in de opslagruimte van Verhuurder door Verhuurder vastgesteld en aan Huurder meegedeeld. Bij breuk en/of vermissing berekenen wij de vervangingswaarde. 

8.2 Iedere schade aan het verhuurde tijdens het transport en gebruik door Huurder zal aan de Huurder in rekening worden gebracht. Indien gehuurde zaken in beschadigde staat worden terug ontvangen en reparatie daarvan nodig is, wordt aan Huurder de huurprijs doorberekend over de periode dat de reparatie duurt en het gehuurde niet voor wederverhuur beschikbaar is.

8.3 Indien bij ter beschikking stelling op verzoek van Huurder de huurmaterialen op een andere plek dan de werkplek ter beschikking moeten worden gesteld, komt alle schade die ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van dit verzoek voor rekening en risico van Huurder.

Artikel 9   Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de Overeenkomst verhinderen, die niet aan Verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: harde wind en stormachtig weer, sneeuw en vorst, (transport)vertragingen, geen of onvolledige aflevering door huurders van Verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Verhuurder van de Overeenkomst benodigde zaken of diensten.

9.2 Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.

Artikel 10 Ontbinding

10.1 Verhuurder heeft het recht de Overeenkomst met Huurder onmiddellijk, zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:

Huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen wegens verhuurder voldoet. Na sluiting van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden Verhuurder goede grond geven te vrezen dat Huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

 

Artikel 11 Geschillenbeslechting en rechtskeuze

Alle met Content Partyverhuur gesloten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Verhuurder en Huurder worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Middelburg en Breda.